تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
riazi - واحد اعداد بزرگ :
riazi
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1389 توسط سجاد کاجی
million 106
billion 10۹ 
trillion 1012
quadrillion 10۱۵ 
quintillion 1018
sextillion 1021
septillion 1024
octillion 1027
nonillion 1030
decillion 1033
undecillion 1036
duodecillion 1039
tredecillion 1042
quatuordecillion 1045
quindecillion 1048
sexdecillion 10۵۱
septendecillion 1054
octodecillion 1057
novemdecillion 1060
vigintillion 1063
googol ۱0100
googolplex 10googol = 1010100


قالب وبلاگ
m