تبلیغات
سوسا وب تولز -ابزار وبلاگ
riazi - پلکان اعداد
riazi

1 x 8 + 1 = 9

12 x 8 + 2 = 98


123 x 8 + 3 = 987


1234 x 8 + 4 = 9876


12345 x 8 + 5 = 98765


123456 x 8 + 6 = 987654


1234567 x 8 + 7 = 9876543


12345678 x 8 + 8 = 98765432


123456789 x 8 + 9 = 987654321

 روش به دست آوردن :  ابتدا عدد یك را در هشت 

 

 ضرب كرده و سپس با یك جمع كرده جواب برابر 9می

 

شود .     برای بدست آوردن جواب مراحل بعد همان عدد یك را

 

نوشته و عدد بعد از آن را به دنبال آن می نویسیم و با همان

 

هشت ضرب كرده وسپس به جای جمع با یك آن را با یك واحد

 

بیشتر از یك جمع می كنیم جواب می شود 98  . برای بدست آ

 

وردن مراحل بعد همین عملیات را انجام می دهیم. اگر به همین

 

صورت مراحل را انجام دهیم باید ضرایب یك واحد بیشتر و

 

جواب ها به ترتیب یك واحد كم می شوند.1 x 9 + 2 = 11

 

12 x 9 + 3 = 111


123 x 9 + 4 = 1111


1234 x 9 + 5 = 11111


12345 x 9 + 6 = 111111


123456 x 9 + 7 = 1111111


1234567 x 9 + 8 = 11111111


12345678 x 9 + 9 = 111111111


123456789 x 9 +10= 1111111111

روش به دست آوردن:ابتدا عدد یک را در9 ضرب میکنیم سپس با 2جمع می کنیم.جواب برابر است با 11برای مرحله

 

بعدی اعداد را به ترتیب می نویسیم سپسضرب در 9 ودر هر مرحله یک رقم به عدد قبلی اضافه کرده.ودرمرحله ی

 

آخرپاسخ باید 10عدد1پشت سرهم باشد. 
قالب وبلاگ
m